Điện thoại: (0274) 222 1010
Email: info@vn.takigawa-corp.com
Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mục tiêu môi trường 2019

Environment Policy

Chính sách môi trường

Environment Purposes

Mục đích môi trưởng

Environment Objectives (Large Item)

Mục tiêu môi trường (Hạng Mục Lớn)


Establishment of Environment Management System (EMS)

Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý Môi Trường

 

To tune up EMS to the international standard

Điều chỉnh chương trình EMS theo tiêu chuẩn quốc tế

 

To maintain the certification of ISO14001

Duy trì việc lấy chứng chỉ ISO14001


Compliance
Sự tuân thủ

To adhere to Vietnamese environment regulations

Tuân thủ các quy định môi trường của Việt Nam

To submit necessary applincation /reporting, and to condut inspections, measurement and trainings adhering to the regulations

Nộp đơn / báo cáo cần thiết, và tiến hành kiểm tra, đo lường và đào tạo việc tuân thủ các quy định


Coexistence with Nature
Chung sống với thiên nhiên

To reduce the volume of industrial garbages, which can be the largest source of environmental pollutions of TCV, taking into considerations of the production nature and the production volume.

Giảm khối lượng rác thải công nghiệp, đây có thể xem là nguồn ô nhiễm môi trường lớn nhất của TCV, đã xem xét tính chất sản xuất và khối lượng sản xuất.

To reduce creation ratio of industrial garbage caused by the defective products by 3% from that of 2018

Giảm khoảng 3% tỷ lệ tạo rác thải công nghiệp do sản phẩm bị lỗi từ năm 2018

To contribute as much as possible to the preventing Ozone Layer depletion for the relatively small quantity  of energy consumption compared with other industries,  taking into considerations of the production nature and the production volume

Góp phần ngăn chặn sự suy giảm tầng ôzôn bằng việc tiêu thụ năng lượng với khối lượng tương đối nhỏ so với các ngành công nghiệp khác, đã xem xét tính chất sản xuất và khối lượng sản xuất

To decrease the energy consumption of LPG and Electricity coverted into CO2 displacement by 3% from that of 2018

 

Giảm 3% mức tiêu thụ điện năng và LPG khi đã chuyển đổi tương đương với lượng khí thải CO2 so với năm 2018.

 

To contribute to Environment Protection in view of LCA

Nhằm góp phần bảo vệ môi trường ở khía cạnh LCA

To encapsulate the energy consumptionby using air cargo transportation caused by TCV's fault at the same level as 2018

Hạn chế mức tiêu thụ năng lượng do sử dụng vận tải hàng hóa hàng không vì lỗi của TCV ở cùng cấp độ với năm 2018

Sales efforts of Environment Friendly Products

Phấn đấu kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường.

To make LCA Data-base

Làm cơ sở dữ liệu LCA


Environment Education
Đào tạo về môi trường

To raise awareness of the importance of social contributions including environment protection among employees

Nâng cao nhận thức cho nhân viên về tầm quan trọng của các đóng góp xã hội bao gồm việc bảo vệ môi trường.

To give environment protection education to employees

Đào tạo và huấn luyện về bảo vệ môi trường cho người lao động

To participate in charity and CSR activities

Tham gia vào các hoạt động từ thiện và hoạt động xã hội


Promoting Active Communication
Truyền thông

To explain TCV's environment activities to external stakeholders

Giải thích các hoạt động môi trường của TCV cho các bên có liên quan.

To set up CRS page on the internet home page

Thành lập trang hoạt động xã hội trên trang chủ 

 

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 222 1010

Fax: (0274) 222 1050

Email:
info@vn.takigawa-corp.com